แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติเป็นแหล่งกำเนิดและการพึ่งพาอาศัยกันของทุกชีวิตบนโลก ทรัพยากรธรรมชาติยังเปรียบได้กับสมบัติของมนุษย์ แต่การพัฒนาเศรษฐกิจมีมากขึ้น ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เราใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของเราจนลืมไปว่าทรัพยากรเหล่านั้นหมดลง ลดน้อยลง และเสื่อมโทรม ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในการปกป้องสิ่งแวดล้อม เราต้องเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังความคิดที่ถูกต้อง

 • ตระหนัก
  ไม่มีใครสามารถแก้ปัญหาทรัพยากรโดยไม่ได้ “มองเห็น” ก่อน การตระหนักถึงปัญหาคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง เราต้องช่วยกันกระจายข่าวเกี่ยวกับปัญหา ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ที่มีสื่อต่างๆ
 • ส่งเสริม
  เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงของการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมโดยให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้คน เยาวชนและสังคม ในสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ตลอดจนระบบการเรียนรู้นอกห้องเรียนอื่นๆ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน
 • สนับสนุน
  สนับสนุนโครงการ การวิจัยและการพัฒนาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม แล้วกดใช้งานต่อไป

5 วิธี แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

 1. การปลูกฝังคน การปลูกฝังคนหมายถึงการบำรุงเลี้ยงและความเข้าใจ เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันเกี่ยวกับมนุษยชาติในสังคมโลก เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดหลักสูตรทั้งในระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา เช่น การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือเอกสาร ที่ไม่เกี่ยวกับบุคคล นี่คือความรับผิดชอบร่วมกันของมนุษยชาติ ทุกประเทศต้องป้องกันปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกัน
 2. ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการนี้ สหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมหลายครั้งเพื่อกระตุ้นความร่วมมือในการแก้ปัญหาโดยการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ การดูแลสิ่งแวดล้อม โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ถือกำเนิดขึ้นจากการรณรงค์และการทำงานขององค์การสหประชาชาติ และในแต่ละประเทศก็มีกลุ่มสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า Green Peace ซึ่งดำเนินการต่อต้านพฤติกรรมที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
 3. การดำเนินการตามมาตรการ ในหลายประเทศ มีการผ่านกฎหมายเพื่อควบคุมการถ่ายเทน้ำเสียอุตสาหกรรม กฎหมายกำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรม นอกเหนือจากการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมควันดำที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์แล้ว หลายประเทศยังมีระบบควบคุมสิ่งแวดล้อมพิเศษ เช่น การห้ามรถบางคันไม่ให้ขับขี่บนถนนบางสาย หรือเพื่อปรับระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศให้ไม่เกินมาตรฐาน แม้จะมีมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยมากมายก็ตาม ตัวอย่างเช่น หากประเทศใดละเลย คณะกรรมาธิการยุโรปจะนำอังกฤษ กรีซ และอิตาลีขึ้นศาลโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของยุโรปและก่อให้เกิดเสียงและมลพิษทางอากาศมากเกินไป กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 แต่มีการยื่นฟ้อง 3 คดีในสามประเทศดังกล่าว รวมทั้งไอร์แลนด์และสเปน โดยกล่าวหาว่าไม่มีการบังคับใช้กฎหมายคุณภาพอากาศ
 4. การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันประเทศต่างๆ ได้ทุ่มเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลายด้วยเงิน เช่น การเพิ่มออกซิเจนในน้ำ การลงทุนในการฟอกอากาศอุตสาหกรรม
 5. การวางผังเมือง หลายประเทศกำลังทำงานอย่างแข็งขันมากขึ้นเพื่อเริ่มกำหนดพื้นที่โดยตัดสินใจว่าพื้นที่ที่อยู่อาศัยมีสัดส่วนตามหลักวิชาการเขตอุตสาหกรรมคืออะไร? มลพิษอาจไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ แต่การแก้ปัญหาดังกล่าวจะไม่เป็นผลหากปราศจากความร่วมมือของประชาชนในทุกประเทศในประชาคมโลก โดยเฉพาะกับสามัญสำนึกในการปกป้องสิ่งแวดล้อม แม้แต่ อดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช สหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้รับการประกาศให้เป็น 1 ใน 4 ระเบียบโลกใหม่

9 วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 1. เก็บข้าวของของคุณไว้ที่บ้าน
  นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว หรือระดับองค์กร เราสามารถลด (ลด) หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้อย่างชาญฉลาด ไม่จำเป็นต้องใช้อย่างชาญฉลาดหรือกำจัดของเสีย อาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่การทำงานร่วมกันทีละเล็กทีละน้อยสามารถลดการใช้ทรัพยากรได้อย่างมาก ปิดก๊อกน้ำเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า เลือกหลอดไฟประหยัดพลังงาน ลดการใช้ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง ถ้วยกระดาษ กล่องโฟม ฯลฯ
 2. นำสิ่งของที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้
  Reuse คือการนำสิ่งของที่มีประโยชน์มาใช้ซ้ำ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะ เพราะบางรายการสามารถใช้ได้มากกว่าหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ ก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือว่าสิ่งที่มีอยู่นั้นสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือไม่ ทิ้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งและทิ้งตัวอย่าง ใช้ถุงพลาสติกซ้ำ เขียนกระดาษแผ่นเดียว นำกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อใส่ของ เปลี่ยนใหม่ ฯลฯ
 3. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการรีไซเคิลวัสดุต่างๆ
  รีไซเคิล (recycle) หรือนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการรีไซเคิลสิ่งของที่ไม่ใช้ซ้ำเป็นรายการใหม่ แต่การพัฒนาวิธีนี้ต้องใช้พลังงาน ดังนั้นควรทำเป็นขั้นตอนสุดท้าย เราช่วยแยกและรีไซเคิลขยะอย่างถูกวิธี รีไซเคิลกระดาษที่ใช้แล้วเป็นกระดาษแข็ง ขวดแก้ว และพลาสติก
 4. ซ่อมของที่พัง ถ้ายังไม่พังอย่าทิ้ง
  เมื่อสิ่งของเสียหาย สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยมีการซ่อมแซมเล็กน้อย นอกจากนี้อายุขัยเพิ่มขึ้น สามารถลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ค่าบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องปรับอากาศ ในเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในครัวเรือนเช่นโต๊ะและเก้าอี้
 5. แทนที่วัสดุที่ปนเปื้อนด้วยวัสดุธรรมชาติ
  บางสิ่งสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม หรือทำให้เกิดของเสีย เราก็ใช้ของอย่างอื่นแทนได้ การปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้ทรัพยากรทดแทน ใช้ถุงผ้าแทนถุงกระดาษและเตรียมถ้วยน้ำดื่มใช้เองแทนขวดพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง
 6. และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
  ขั้นตอนนี้ไม่ใช่การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ การออกกฎหมายเพื่อประหยัดทรัพยากรตัวอย่างมีผลบังคับใช้ เพื่อควบคุมและป้องกันของเสียให้น้อยที่สุด การตรวจสอบของเสีย การปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำและคลอง การเตรียมแนวป้องกันไฟป่า ฯลฯ
 7. การกู้คืนทรัพยากรที่สูญหายในอุบัติเหตุต่างๆ
  การใช้เทคโนโลยีอย่างไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ มลภาวะจากการเก็บเกี่ยวมากเกินไปหรือมากเกินไป เราต้องฟื้นฟูทรัพยากรที่เราได้ทำลายไป กระบวนการกู้คืนอาจใช้เวลาหลายปีกว่าจะสามารถใช้งานได้อีกครั้ง โครงการฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อเข้าร่วมโครงการปลูกทดแทน
 8. เลือกพลังงานและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อโลก
  การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดี เทคโนโลยีหลายอย่างในปัจจุบันสามารถประหยัดพลังงานได้ เช่น ไฟ LED แบบประหยัดพลังงาน แผงโซลาร์เซลล์ และบ้านประหยัดพลังงาน คุณสามารถเปิดและปิดไฟด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ ตัวอย่างเช่น การใช้หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน เซลล์แสงอาทิตย์ และบ้านประหยัดพลังงาน เปิดและปิดไฟด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ
 9. ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  ปัจจุบันมีเทคโนโลยีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติมากมายในโลก ข้อมูลบางอย่างอาจเก่าเกินไปหรือล้าสมัย วิธีปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นทางเลือกสุดท้าย สิ่งสำคัญที่สุดคือ “ประมวลผล” ทรัพยากรรอบตัวเรา เข้าใจความเป็นไปได้และวิธีการจัดการหลังดำเนินการ ซึ่งจะทำให้เราตระหนักมากขึ้น และสามารถปรับตัวเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติได้ดีขึ้น แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

บทความที่น่าสนใจ